Skip to main content

Visoko, višje - naši standardi

Visoko, višje - naši standardi

Vodimo številne socialne projekte

Več informacij

Majhen vpogled

Kaj so preverjanja?

V času preverjanja se tovarna določenega dobavitelja podrobno pregleda. Načeloma se pri dobaviteljih izvršijo socialna, kakovostna in okoljska preverjanja.

Pri socialnem preverjanju se preučijo delovni pogoji zaposlenih v tovarnah. Sem sodijo določila glede delovnega časa, socialnih prispevkov, plačil, diskriminacije ter postopanj pri delovnih pogodbah.

Pri kakovostnem preverjanju se preučuje, ali so predpisani procesi, kakor tudi kakovstne zahteve v tovarnah skladni z določili.

Pri okoljskem preverjanju se preučuje uresničevanje zakonskih zahtev, ustreznost okolju prijaznih postopkov in uresničevanje okoljskih norm.

Na letni ravni izvedemo več kot 1.000 preverjanj, delno s pomočjo eksternih podjetij. Kot prvemu podjetju v tekstilni stroki nam je uspelo, da z dvema podjetjema, ki se ukvarjata s preverjanjem sklenemo sporazum "Avditorijsko jamstvo". Avditorijska podjetja zagotavljajo pravilnost navedb za obdobje treh mesecev  po zaključenem preverjanju. Sporazum predstavlja pomemben korak, saj se tako poveča kakovost preverjanja in prav tako se izboljšujejo delovni pogoji za zaposlene. Od leta 2017 se preverjanja izvajajo nenapovedano.

Interne procese smo preusmerili z namenom hitrejših in lažje dostopnih rezultatov preverjanj. Z uvedbo matrice o preverjanju se proces preverjanja pospeši, varnostna pomanjaknja pa se hitreje ugotovijo in se ustvarijo podrobna poročila.

Uresničevanje

Poslovni kodeks - vedno odgovorno!

Za proizvodnjo blaga ne vodimo svojih tovarn, ampak na svetovni ravni sodelujemo z neodvisnimi dobavitelji.

Vsak dobavitelj, s katerim sodelujemo, mora podpisati naš poslovni kodeks, ki nam predstavlja osnovni princip vseh naših poslovnih sodelovanj. S poslovnim kodeksom „Code of Conduct“ se želimo prepričati v sodelovanje pod ustreznimi pogoji. Še posebno dogovornost pripisujemo spoštovanju mednarodno priznanih človekovih pravic in delovnih norm.

Zahteve poslovnega kodeksa temeljijo na Sporazumu mednarodne laboratorijske organizacije (ILO) in na ključnih delovnih normah Združenih narodov. Ključne delovne norme predstavljajo uresničitev socialnih standardov v okviru pravilnika svetovnega gospodarstva, človeku dostojnih delovnih pogojev in zadostne varnosti. Med drugim sem sodi prepoved prisilnega dela in dela otrok, svoboda združevanja, kolektivne pogodbe, enotnost odškodninskih zahtevkov in odškodnine in prepoved diskriminacije. Vsi člani ILO se zavezujejo, da upoštevajo, podpirajo in uresničujejo predpisana pravila.

S poslovnim kodeksom smo leta 2006 ustanovili zavezujočo osnovo za vsa poslovna sodelovanja. Novembra 2015 je stopila v veljavo dodelana verzija poslovnega kodeksa. V tej verziji je vidik varstva okolja dobil nov pomen. Poslovni partnerji morajo zagotoviti, da se škodljivi vplivi na okolje minimirajo in v pretežni meri preprečijo. Upoštevanje kodeksa redno preverjajo partnerska podjetja za preverjanje.

 

Radovedni?

Celoten poslovni kodeks je na voljo tukaj