Skip to main content

Nagradna igra #radimamkik

Pogoji sodelovanja v nagradni igri

 1. Nagradno igro „#radimamkik“ izvaja in organizira družba KiK Textilien und Non-Food d.o.o., Ruska ulica 6, 2000 Maribor (v nadaljevanju: KiK). Sodelovanje v nagradni igri je brezplačno in ni pogojeno z nakupom KiK izdelka. S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec sprejema te pogoje sodelovanja. Sodelovanje je prostovoljno. Ni pravice do povračila morebitnih stroškov.
 2. Pravico do sodelovanja v nagradni igri ima vsaka fizična oseba, ki v času sodelovanja dopolnjuje najmanj 18 let in ima prebivališče v Sloveniji. Nagradna igra je omejena na Slovenijo. Oseba se udeleži nagradne igre tako, da preko www.instagram.com v času od 01.08.2022 do 31.12.2024 objavi fotografijo na www.instagram.com ter jo opremi z oznako #radimamkik in povezavo @kik.slovenija (glej § 4, 4.1). Vsak mesec obstaja nova priložnost za nagrado: prejem enega izmed 5 darilnih kartic KiK v vrednosti 50 €. Vsak udeleženec je odgovoren za točnost in pravilnost podatkov. Udeleženec je upravičen do nagrade samo, če na svojo instagram objavo med komentarje prejme obvestilo o nagradi s strani @kik.slovenija.
 3. KiK si pridržuje pravico do sprememb teh pogojev sodelovanja tudi brez predhodnega obvestila. V primeru, da se pogoji sodelovanja bistveno spremenijo, bodo udeleženci tekočega meseca vnaprej obveščeni o spremembi preko komentarja pod udeleženčevo instagram objavo.
 4. Zadnji rok za sodelovanje v nagradni igri je 31.12.2024. KiK si pridržuje pravico, da brez predhodnega obvestila podaljša ali skrajša čas trajanja nagradne igre.

 

§2 Izključitev iz nagradne igre

 1. V primeru kršitve teh pogojev sodelovanja si KiK pridržuje pravico, da posamezne udeležence izključi iz nagradne igre.
 2. Izključeni bodo tudi udeleženci, ki se poslužujejo nedovoljenih pripomočkov ali si kakorkoli drugače s pomočjo manipulacije ustvarijo oz. želijo ustvariti kakršnekoli prednosti.
 3. Iz sodelovanja v nagradni igri so v vsakem primeru izključeni zaposleni oz. sodelavci organizatorja oz. KiK, prav tako tudi njihovi družinski člani.

 

§3 Predčasni konec nagradne igre

 1. KiK si pridržuje pravico, da kadarkoli brez predhodnega obvestila in brez navedbe razlogov prekine oz. zaključi to nagradno igro. Predvsem to pride v poštev v primeru, če iz tehničnih razlogov (npr. virus v računalniškem sistemu, napaka v strojni in/ali programski opremi) ali iz pravnih razlogov ni mogoče zagotoviti pravilne izvedbe nagradne igre. Če je predčasna prekinitev oz. predčasni zaključek nagradne igre zakrivljen s strani udeleženca, ima KiK pravico od takšnega udeleženca zahtevati povrnitev vse nastale škode.
 2. KiK si pridržuje tudi pravico, da v celoti ali delno zaustavi to nagradno igro, če nastopijo težave, ki ogrožajo integriteto te nagradne igre.

 

§4 Potek in izvedba nagradne igre, privolitev k objavi nagrajenca

 1. Nagradna igra poteka v času od 01.08.2022 do 31.12.2024. Pri tem bo vsak mesec izbranih 5 nagrajencev.
 2. Sodelovanje v nagradni igri poteka tako, da udeleženec objavi fotografijo preko www.instagram.com oz. z uporabo aplikacije Instagram, drugačen način sodelovanja ni mogoč.
 3. Vsak udeleženec lahko v času trajanja nagradne igre poljubno pogosto poizkusi svojo srečo.
 4. Vsak udeleženec ima možnost pridobitve nagrade pod spodnjimi pogoji:
  • Uporabnik Instagrama se lahko udeleži nagradne igre tako, da objavi fotografijo ter jo opremi z oznako #radimamkik in povezavo @kik.slovenija. Objavljena fotografija mora vsebovati vsaj 1 KiK izdelek. S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec potrjuje te pogoje sodelovanja in pravila varstva osebnih podatkov. Vsak udeleženec je odgovoren za pravno ustreznost objavljene fotografije. Objave udeležencev morajo biti proste pravic oz. bremen tretjih oseb. V nasprotnem primeru je udeleženec dolžan razbremeniti KiK vseh morebitnih stroškov oz. bremen, ki bi utegnili nastati zaradi uveljavljanja pravic oz. zahtevkov tretjih oseb.
  • KiK si pridržuje pravico, da preuči vsako fotografijo s pomočjo komisije, sestavljene iz oseb, ki jih imenuje KiK, ter da ne dovoli sodelovanja oz. da izključi iz nagradne igre vse vsebine, ki niso v skladu s temo nagradne igre oz. ki so na kakršenkoli drug način škodljive ali neprimerne.
  • Vsak mesec obstaja priložnost za eno izmed sledečih nagrad: 5 x 1 darilna kartica KiK v vrednosti 50 €. Skladno z navedenim enočlanska komisija, imenovana s strani KiK, vsak mesec po kriteriju najbolj kvalitetne fotografije izbere 5 nagrajencev, od katerih vsak prejme 1 darilno kartico KiK v vrednosti 50 €.
  • Nagrajenci bodo o nagradi obveščeni 10 dan v naslednjem mesecu, od 10. ure.
 5. Nagrajenci bodo za namen izročitve nagrade kontaktirani s strani KiK, tako da bodo na posamezno nagrajeno instagram objavo med komentarje prejeli obvestilo in poziv, da preko zasebnega sporočila pošljejo KiK podatke o svojem E-mail naslovu in domačem naslovu. Zahtevek za izročitev nagrade obstaja samo, če nagrajenec oz. udeleženec prejme ustrezno obvestilo o nagradi (komentar na svojo instagram objavo) s strani KiK.
 6. Nagrajenci nagrado prevzamejo v njihovi najbližji KiK poslovalnici. Nagrajenec je dolžan ob prevzemu nagrade predložiti osebni dokument. Rok za prevzem nagrade je 14 dni od obvestila nagrajenca o nagradi. V primeru, da nagrajenec v dogovorjenem roku nagrade ne prevzame, izgubi pravico do nagrade brez kakršnegakoli nadomestila.
 7. V primeru, če izročitev nagrade ni mogoča oz. če je mogoča le v nerazumnih okoliščinah oz. če nagrada ni več na voljo v predstavljeni različici, prejme nagrajenec nadomestek nagrade v enaki ali višji vrednosti.
 8. Zahtevek za izročitev nagrade ali njenega nadomestka ni prenosljiv. Gotovinsko izplačilo nagrade oz. njenega nadomestka ni mogoče.

 

§5 Nagrade

 1. Obstaja priložnost za eno izmed sledečih nagrad: vsak mesec 5 x 1 darilna kartica KiK v vrednosti 50 €. Skladno z navedenim se vsak mesec izbere 5 nagrajencev, od katerih vsak prejme 1 darilno kartico KiK v vrednosti 50 €.
 2. Vsi morebitni drugi stroški oz. z nagrado povezani izdatki bremenijo nagrajenca.

 

§6 Odgovornost

 1. KiK odgovarja v primeru zlorabe, namerne povzročitve škode ali hude malomarnosti skladno z zakonskimi določbami. V primeru lahke malomarnosti odgovarja KiK zgolj, če je prekršena takšna obveznost, ki je posebnega pomena za dosego pogodbenega cilja (t.i. glavna obveznost). V primeru kršitve glavne obveznosti iz lahke malomarnosti je odgovornost omejena na tipično in predvidljivo škodo.
 2. Ne glede na zgoraj navedeno ostaja odgovornost za škodo za življenje, telo in zdravje, ki temelji na naklepnem ali malomarnem kršenju dolžnosti KiK, njegovega zakonitega zastopnika ali drugih zastopnikov. Enako velja za škodo, ki je obsežena s predpisi o varnosti proizvodov ali ki temelji na zlonamernem ravnanju KiK.
 3. V primeru dogodkov višje sile (kot npr. splošne težave pri oskrbi, pri podjetjih za dostavo, stavke, operativne in druge nezakrivljene motnje pri KiK oz. pri njegovih dobaviteljih in kooperantih) ter njihovih posledic je KiK razbremenjen svoje izpolnitvene odgovornosti za ves čas trajanja motenj in v obsegu njihovih učinkov.

 

§7 Ostalo

 1. Pravni postopek je izključen.
 2. Velja slovensko pravo.
 3. Če je oz. če postane posamezna določba neveljavna, to ne vpliva na veljavnost ostalih določb teh pogojev sodelovanja.
 4. Organizator nagradne igre „#radimamkik“ na Instagramu je KiK. Ta promocija ni v nikakršni povezavi z Instagramom in ni na noben način sponzorirana, podpirana ali organizirana s strani Instagrama. Prejemnik z Vaše strani posredovanih informacij ni Instagram, temveč KiK. Posredovane informacije se bodo uporabljale izključno za nagradno igro „#radimamkik

 

§8 Kontakt

 1. V primeru vprašanj se obrnite na info-slovenija@kik.si z navedbo zadeve: „#radimamkik“.

 

Varstvo osebnih podatkov

 1. Posebno pozornost namenjamo varstvu in varovanju osebnih podatkov. Osebni podatki se obdelujejo (zbirajo, uporabljajo, hranijo ...) izključno v okviru zakonskih določil ter ob upoštevanju Splošne uredbe EU o varstvu podatkov (v nadaljevanju: GDPR), veljavnega slovenskega zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov, Zakona o elektronskih komunikacijah (v nadaljevanju: ZEKom-1) ter z uporabo obsežnih tehničnih in organizacijskih varnostnih ukrepov.
 2. Udeleženec se s sodelovanjem v nagradni igri izrecno strinja (6(1)a. čl. GDPR), da KiK obdeluje osebne podatke za namen izvedbe te nagradne igre: ime, priimek, naslov, E-mail naslov, Instagram uporabniško ime, datum rojstva. Ti podatki pa so potrebni tudi za izvedbo pogodbe (6(1)b čl. GDPR). Po prevzemu nagrade, se vsi zgoraj navedeni osebni podatki izbrišejo.
 3. Podatki se ne bodo uporabljali za noben drug namen, zlasti ne za nadaljnje promocijske namene. Vsi s strani KiK obdelani podatki so predmet visokih varnostnih standardov (npr. SSL-šifriranje), s katerimi se preprečuje nepooblaščen dostop in nenamenska uporaba.
 4. Udeleženci imajo pravico, da kadarkoli pošljejo preklic svoje privolitve za obdelavo podatkov na naslov info-slovenija@kik.si in na ta način odstopijo od sodelovanja v nagradni igri.
 5. Udeleženec ima pravico do brezplačnih informacij o tem, kateri njegovi osebni podatki se obdelujejo, ter pravico do popravka, izbrisa in blokiranja njegovih osebnih podatkov. Udeleženec ima tudi pravico do ugovora zoper obdelavo osebnih podatkov in pravico do pritožbe pri pristojnem nadzornem organu (t.j. Informacijski pooblaščenec). V primeru vprašanj glede obdelave osebnih podatkov se lahko udeleženec obrne na  KiK Textilien und Non-Food d.o.o., Ruska ulica 6, 2000 Maribor ali na E-Mail naslov info-slovenija@kik.si.

Za namen izvedbe nagradne igre se zbrani osebni podatki lahko posredujejo pogodbenim obdelovalcem, ki zagotavljajo ustrezen standard varstva osebnih podatkov.